Arbeidsavklaringspenger er en stønad som erstatter de tre tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre medlemmer i folketrygden inntekt i perioder hvor de på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.

arbeidsavklaringspenger

Hvem kan få arbeidsavklaringspenger?

Det er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid.
Du må bo og oppholde deg i Norge og være mellom 18 og 67 år
Du må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du søker.

Du kan få arbeidsavklaringspenger mens du er

  • Under aktiv behandling
  • Under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
  • Under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)
  • Under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt

Du kan også få arbeidsavklaringspenger

  • Under utarbeidelse av aktivitetsplan
  • Mens du venter på aktiv behandling eller et arbeidsrettet tiltak
  • I inntil tre måneder mens du søker arbeid etter gjennomført tiltak eller behandling
  • I inntil åtte måneder mens uføresøknaden din blir vurdert
  • Hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og du ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen

Hva kan du få?

Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget. Størrelsen på arbeidsavklaringspengene avhenger blant annet av tidligere inntekt, om du forsørger barn, om du mottar andre folketrygdytelser, om din arbeidsevne ble nedsatt med minst halvparten før du fylte 26 år og yrkesskade eller yrkessykdom. Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke.
Gjennomfører du arbeidsrettede tiltak kan du også søke om tilleggsstønader.

(Se http://www.nav.no/Helse/Ytelser+ved+sykdom/Arbeidsavklaringspenger+(AAP).217377.cms)

Reiseutgifter istedenfor arbeidsavklaringspenger

Hvis du i en avgrenset periode har problemer med å komme deg til jobb eller undervisning på grunn av sykdom eller skade, kan du får dekket ekstra transportutgifter til daglig reise. Du kan få dette som et alternativ til arbeidsavklaringspenger. 

Hvor lenge kan du få arbeidsavklaringspenger?

Perioden vil avhenge av ditt behov for å være i arbeidsrettet aktivitet. Som hovedregel kan du likevel ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år. Stønadsperioden vil derfor variere fra person til person. I særlige tilfeller kan stønadsperioden forlenges utover fire år.
Om du blir i stand til å skaffe deg arbeid etter gjennomførte tiltak eller behandling, kan du få arbeidsavklaringspenger i inntil tre måneder mens du søker arbeid. Du må være registrert hos NAV som ordinær arbeidssøker.